ИЗКУСТВОТО НА МЛАДОСТТА С ПРОДУКТИ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО

Игра Evenswiss

СПЕЧЕЛИ СЕРУМ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ТЕНА НА КОЖАТА EVENSWISS®

СПЕЧЕЛИ СЕРУМ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ТЕНА НА КОЖАТА EVENSWISS®.

Официални правила на Играта:
I. Организатор на Играта е „Фрина козметикс“ ЕООД с ЕИК204558346, с търговски адрес:  гр. Пловдив 4002, бул. Свобода 71, моб. 0877 22 87 00, e-mail: office@frina.bg. Участниците в Промоцията (Играта) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.evenswiss.bg.
Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.evenswiss.bg.
II. Играта продължава от 20.05.2023 г.- 26.05.2023 г включително.
Играта се организира и провежда на официалната Facebook страницата evenswiss.bg.
III. Продукт, участващ в Играта : СЕРУМ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ТЕНА НА КОЖАТА EVENSWISS® 
IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.evenswiss.bg за периода на  Играта.
Право на участие:
V. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 18 години и са дееспособни, с изключение на: служителите на „Фрина козметикс“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
VI. За да получат награда от Играта, печелившите са длъжни да изпълнят всички условия, описани на официалната Facebook страницата - evenswiss.bg.
VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
VIII. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
IX. Механизъм на Играта: 

  • 1.     Харесайте страницата ни тук evenswiss.bg  - изпишете – „Харесано!“.
  • 2.     Харесайте тази публикация.
  • 3.     Споделете играта в профила си.
  • 4.      Харесайте страницата ни  в Instagram evenswiss.bg
  • 4.   Може да участвате неограничен брой пъти от  20. 05. 2023 г. до 26.05.2023 г., като тагвате различни хора.


X. Награди:
Награда: 
2 бр СЕРУМ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ТЕНА НА КОЖАТА EVENSWISS®.
Тегленето на наградите се извършва след края на Играта, на 26.05.2023 г. сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

XI. Теглене на наградите
Тегленето на печелившите за Награда ще се извърша от комисия, която ще изтегли печелившите имена на случаен принцип. Тегленето ще се извърши на 26.05.2023 г., а обявяването им на www.evenswiss.bg и официалната Facebook  страницата - evenswiss.bg ще стане в същия ден.
Датата, на която ще бъдат изтеглени печелившите за Награда е 26.05.2023 г.
XII. Един участник може да спечели само една награда за периода на Играта. 
XIII. Организаторът ще изиска от спечелилите награда да предоставят име, презиме, фамилия, GSM номер за връзка, както и адрес за доставка на наградите, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на играта. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
XIV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, същото се отнася за изписването на имената си и адреса за доставка.
Раздаване на наградите:
XV. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 10 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж.  
XVI. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.  
Обработване на лични данни:
XVII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
XVIII. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Фрина козметикс“ ЕООД.  
Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@frina.bg.  или се обадят на телефон + 359 882 408 923.
Отговорност:
XIX. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
XX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
XXI. Компанията „Facebook“е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
XXII. „Фрина козметикс“ ЕООД  си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Играта на 29.05.2023 г. и/или да я прекрати на 26.05.2023 г.

 

„Фрина козметикс“ ЕООД - Всички права запазени

СПЕЧЕЛИ СЕРУМ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ ТЕНА НА КОЖАТА EVENSWISS® 281.67 KB (png) Свали
Контакти